Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku , Nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych Rady Powiatu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych Powiatu Wałbrzyskiego oraz innych dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu,
  • nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie w formie ustnej i pisemnej
  • dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Powiatu pochodzących z powszechnych wyborów. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzeń.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.